KRONOLÓGIAI TÁBLÁZAT

EURÓPA EURÓPÁN KÍVÜLI VILÁG MONARCHIA ÉS MAGYARORSZÁG
    1905 Yuan Shih-Kai tábornok hadsereg reformot    
      hajt végre    
    1905 Szun Yat-Cen megszervezi a Koumingtang    
      Pártot    
    1911 Ifjú kiínaiak "Kína radikális megújításáért" és    
      Mandzsu dinasztia uralmának megdöntéséért    
      indított forradalom    
    1912-ben Szun Yat-Cen Nankingban kikiáltotta a    
      köztársaságot    
1914.06.28. Merénylet Szarajevóban        
1914.07.23. Monarchia jegyzéke Szerbiához        
1914.07.25. Pétervár előzetes mozgósítása        
  Szerbia elutasító válasza a Monarchiához        
  Szerbia mozgósít        
1914.07.28. Monarchia részleges mozgósítása        
  Monarchia hadüzenete Szerbiának        
  Angol flotta hadi támpontokra vonulása        
1914.07.29. Oroszország részleges mozgósítása        
  Német jegyzék az orosz lépés ellen        
  Franciaország határmenti mozgósítása        
1914.07.30. Oroszország általános mozgósítása        
  Németország kihirdeti a háborús veszély        
  állapotát, Német ultimátum Oroszországhoz        
  Az elutasítás után hadüzenet Oroszországnak        
1914.07.31. Monarchia általános mozgósítása        
1914.08.01. Német általános mozgósítás        
1915.05.04. Olaszország felmondja a hármas szövetséget        
1915.09.5-8 Zimmerwald, szocialista konferencia     1915.05.23. Olasz hadüzenet a Monarchiának
1915.10.14. Bulgária hadüzenete Szerbiának   Japán 21 pontos követeléssel fordul Kínához 07.18.-08.01. Második Isonzói (Doberdo) csata
1915.10. Szerbiát megszállják a központi hatalmak   kénytelenek teljesíteni    
1915.11.14. Párizsban Cseh Külföldi Bizottság alakul        
  Benes, Masaryk, Stefanik     1915.12.07. Károlyi M. békeakciója
1916.02.13. Párizsban Csehszlovák Nemzeti Tanács     1916.01.21. Hadkötelezettség felemelése a Monarchiában
  alakul     1916.02.06. Utódállamok magyarellenet memoranduma a
1916.02.21. Verduni csata kezdete       békekonferenciához
1916.05.31. Jütland-nál az egyetlen tengeri csata     máj.-júl. Erdélyben bányász-sztrákok
  megkezdődik     1916.07.17. Megalakul a Függetlenségi és 48-as
1916.06.04. Bruszilov offenzíva indulása       (Károlyi) Párt
1916.08.17. Románia csatlakozik az antanthoz (titkos)     1916.08.05. Hatodik Isonzó csata kezdete
1916.09.15. Somme-i csata kezdete     1916.08.27. Román hadüzenet a Monarchiának
1916.11.05. Központi hatalmak bejelentik     szept. vége A románok kiszorítása Erdélyből
  Lengyelország helyreállítását     1916.11.21. Ferenc József halála, IV. Károly trónralépése
1916.12.06. Bukarestet megszállják a közp. Hatalmak     1916.12.12. Központi Hatalmak békejavaslata
1916.12.18. Wilson békeközvetítésre vállalkozik        
1916.12.31. Antant elutasítja a békejavaslatot        
  Az angolok megígérik az Egyesült Arab Államot        
1916 során Az "élezett" búvárhajóharc lép életbe        
1917.02.01. Német korlátlan tengeralattjáró háború     1917.02.17. A Pármai hercegek előkészülete a
  bejelentése       békekísérletre
1917.03.10. Orosz februári forradalom kezdete     1917.03.24. IV. Károly ún. Sixtus-féle levele
1917.04.06. Az USA hadbalépése     1917.12.02. Brest-Litovszkban fegyverszüneti tárgyalások
1917.04.09. Miljukov orosz k.m. deklarálja a háború       indulnak
  folytatásást     1917.12.22. Brest-Litovszkban béketárgyalások indulnak
1917.11.27. Antant kanonai megállapodás Versaillesban        
1917. nov. Balfour angol külügyminiszter híres nyilatkozata 1917.11.07. Az ún. októberi forradalom kezdete    
1918.01.08. Wilson 14 pontja 1918.02.10. Központi hatalmak támadása 1918.02.09. Ukrajnával különbéke
1918.03.21. Arrasnál német támadás indul   Szovjet-Oroszország ellen 1918.02.10. Központi hatalmak támadása
1918.04.08. Monarchia nemzetiségeinek kongresszusa 1918.02.23. Vörös Hadsereg megállítja a támadást   Szovjet-Oroszország ellen
  Rómában 1918.03.03. Breszt-Litovszki béke aláírása 1918.02.23. Vörös Hadsereg meállítja a támadást
1918.04.09. Nagy német támadás Nyugaton     1918.03.03. Breszt-Litovszki béke aláírása
1918.05.07. Bukaresti béke     1918.04.24. Bolsevik párton belül magyar csoportot
1918.05.15. Prágában nagy szláv ünnepségek 1918.05.25. Csehszlovák légió lázadása   szerveznek Moszkvában
1918.05.27. Német támadás a Marne mellett   Szovjet-Oroszországban    
1918.05.30. Masaryk Pittsburgh-i nyilatkozata     1918.06.15. Monarchia sikertelen olasz támadása Piave-nál
1918.06.03. Versailles nyilatkozata az új szláv államokról        
1918.07.18. Megindul az antant döntő támadása Nyugaton     szept.-dec. Spanyolnátha járvány Magyarországon
1918.08.08. A német hadsereg "fekete napja"     okt. 5-6 Szlovének Horvátok és Szerbek Nemzeti
1918.08.16. Meglalkul a Jugoszláv Nemzeti Tanács      

Tanácsa megalakul

1918.09.06. Párizsban a Román Egység Nemzeti Tanácsa     1918.10.12. Románok önrendelkezési jogot követelnek
  megalakul     1918.10.16. IV. Károly föderációs kísérlete
1918.09.15. Megindul az antant balkáni támadása     1918.10.17. Tisza István bejelenti a háborús vereséget
1918.09.25. Bulgária békét kér az antanttól     1918.10.18. Wilson szerint a 14 pont a Monarchiára nem
1918.09.25. Bulgár fegyverszünet Szalonikiben       érvényes
1918.10.11. Lengyel Nemzeti Tanács alakul     1918.10.24. Magyar Nemzeti Tanács alakul
1918.10.14. Masaryk Genfben csek emigráns kormányt       (Károlyi Mihály elnök)
  alakít       Piave-nál olasz győzelem, Wekerle lemond
1918.10.30. Forradalom Bécsben     1918.10.31. Károlyi Mihály miniszterelnök
  Törökország kapitulál     1918.11.07. Magyar küldöttség Begrádban
1918.11.04. A német flotta Kielben fellázad       Franchet d'Esperay tábornokkal
1918.11.09. Berlinben kitör a forradalom     1918.11.08. Cseh behatolás magyar területre
1918.11.11. Compiegnei erdőben német fegyverletétel     1918.11.09. Román határátlépés, szerbek Újvidéket
1918.11.22. Önálló Lengyelország államfője       csehek Ungvárt szállják meg
  Józef Pilsudski     1918.11.10. Magyar katonák hazatérnek a frontokról
  Angliában a választójogot kiterjesztik     1918.11.12. Az USA-ban Kárpátalja Csehszlovákiához
          csatlakozik
        11.12-12.04. Aradon magyar-román tárgyalás
        1918.11.13 Belgrádban a magyar fegyveszünet aláírása
        1918.11.15. Magyar katonák Pozsonyt visszafoglalják
          Magyar Országos Véderő Egylet (MOVE)
          megalalkulása
        1918.11.17. Kun Béla és társai Magyarországra érkeznek
          Moszkvából
        1918.11.24. KMP megalakulása
        1918.11.27. Ferdinand Vyx alezredes Budapestre érkezik
        1918.11.28. A hadsereg teljes leszerelése
        1918.12.1-2 Gyulafehérvárott román nemzeti gyűlés
        1918.12.02. Román hadsereg átlépi a magyar határt
        1918.12.07. Megjelenik a Vörös Újság
        1918.12.24. Kolozsvár román kézben
        1918.12.25. Muravidék szerb-horvát-szlovén kézben
        1918.12.26. Eperjes csehszlovák kézben
        1918.12.29. Kassa csehszlovák kézen
        1918.12.30. Franciák megszállják Szegedet
    1918 Kína az Antant odalán hadbalép - csalódik 1918.12.31. Kratochvil Károly ezredes megszervezi a
          "székely hadosztály"-t
1919.01.01. Megalakul a Kommunisták Németországi 1919-1929 Erős afgán kapcsolat akakult ki az ifjú 1919.02.19. Megalakul a Nemzeti Egyesülés Pártja (NEP)
  Pártja   szovjet hatalommal   Bethlen István
1919.01.05. Spartacus felkelés Berlinben 1919.03.2-6 Komintern megalakulása Moszkvában 1919.02.23. Megkezdődik a földosztás
1919.01.11. Leverik a felkelést     1919.02.26. Semleges zóna kijelölése Magyarország és
1919.01.18. Párizsban a békekonferencia megnyitása       Románia Között
1919.01.24. Románia bekebelezi Bukovinát,     1919.03.20. Vyx jegyzék elutasítása
  Besszarábiát és Erdélyt     1919.03.21. Tanácsköztársaság kikiáltása
1919.02.14. Népszövetség alapokmányának elfogadása     1919.03.24. Vyx jegyzék elutasítása
1919 után A háború utáni tanácsköztársaságok     1919.03.30. Kun Béla elismeri a csek, román és jugoszláv
  sorra megbuknak       területi igényeket
1919 óta Franciaországban a Nemzeti Blokk volt     1919.04.07. Sárospatakon puccskísérlet - direktórium leveri
  uralmon     1919.04.09. Csehszlovák csapatok támadása
        1919.04.12. Bécsben Bethlen Istvám és Teleki Pál megala-
          kítja az A:B:C-t
        1919.04.16. Román csapatok támadása
        1919.05.02. Puccskísérletek sora indul. Metorlással
          Szamuely-t bízzák meg
        1919.05.05. Károlyi Gyula Aradon ellenforradalmi
          kormányt alakít
        1919.05.09. Szécsény és Fülek visszafoglalása
        1919.06.06. Szegedre költöző kormányba belép Teleki
          és Horthy Miklós
        1919.06.24. Ludovika Akadémia felkelése
        1919.06.29. Stromfeld Aurél lemond
        1919.07.12. Ábrahám Dezső az új miniszterelnök
        1919.07.20. Támadás a románok ellen. Négy nap után
          összeomlik
        1919.07.29. Antant a kormány lemondását követeli
        1919.08.01. A tanácsköztársasági kormány lemond
          Peidl Gyula a polgári rendet állítja helyre
        1919.08.04. Hadsereg Siófokon - fehér terror kezdete
          Románok megszállják Budapestet
        1919.08.09. Horthy Miklós lesz a hadsereg fővezére
        1919.11.16. Nemzeti Hadsereg (Horthy) bevonul Budapestre
        1919.11.24. Huszár Károly koalíciós kormányt alakít
1920.02.24. Német Nemzetiszocialista Munkáspárt     1920.01.15. Magyar békefeltételek átadása
  (Náci) létrejötte     jan. 24-25 Nemzetgyűlési választások
1920.szept. Kapcsolat a békekötést haszonélvező     1920.01.01. Horthy Miklós kormányzóvá választása
  országokkal       Simonyi Semadam Sándor miniszterelnök
1920 utén Németországban eluralkodott a     1920.06.04. A békeszerződés aláírása - országos gyász
  "Dochstoss" elmélet     1920.08.14. Kisantant Alapokmány
        1920.09.26. XXV. tc. (numerus clausus)
        1920.12.07. Földreform törvény
1921.08.20. Sevres-ben aláírják a török békét 1921 Afganisztán függelten lett Brit Indiától 1921.03.26. IV. Károly megjelenik Szombathelyen
1921.11.07. Benito Mussolini megalapítja az Olasz 1921-26.08. Folyamatos francia háború Afrikában 1921.04.03. Nagykövetek Tanácsa a királyság
  Nemzeti Fasiszta Pártot 1921 Kínában kommunisa párt jön létre   restaurációja ellen
1921.11.21. Washingtoni konferencia (1922.02.06-ig)     1921.10.20. IV. Károly második kísérlete a visszatérésre
1921. dec. Írország "szabad állam" lett     1921.10.31. IV. Károlyt antant Madeira szigetére száműzte
        12.14-16 Sopron népszavazáson Mo mellett dönt
        1921.12.22. Bethlen Peyer Károllyal megállapodást köt
1922.04.10. Genfi nemzetközi gazdasági konferencia     1922 A kormány az ún. népszövetségi kölcsönt
  kezdődik       veszi fel
1923.07.14. Lausanne-ban kötött béke korrigálta az 1923 Egyiptom szuverén állam lett (angol hadsereg    
  előzőt Törökországban   ott maradt)    
1923.11.08. Münchenben a nácik ún. sörpuccsa   Szun Yat-Szen beleegyezik, hogy a kínai kom-    
      munista párt a Kuomingtang párt egy része    
      legyen. A kínai kommunista párt vezetője Mao    
      Ce Tung. Katonai főparancsnon Csang Kai    
      Sek. Politikai tanácsadó Csou En Lai    
      Japánban földrengés több millió halottal    
1924.január Ramsay MacDonald Angliában az első     1924.április A szanálási törvény elfogadása
  munkáspárti miniszterelnök     1924 vége Helyreállt az államháztartás egyensúlya
1925.10. 5-16 Locarno-i konferencia 1925 Cantonban létrejön a Vietnami Nemzeti Párt 1925.07.01. A stabin pengő bevezetése
1926.07.23. Poincaré a Nemzeti Unió kormány elnöke     20-as évek Klebelsberg Kunó VKM miniszter eredményes
          politikája
1927   1927 Csank Kai Sek szakít a kommunistákkal. Há- 1927.04.05. Bethlen István Rómában barátsági
      ború indul a Mao Ce Tung vezette kommunista   szerződést köt
      hadsereg ellen 1927.06.21. Rothermere cikk a Daily Mail-ben
      Japánban Tanaka miniszterelnök    
      (Tanaka memorandum) 1927-1929    
1929.10.29. New York-ban tőzsdekrach     1929 Az agrárhelyzetet sújtja a gazdasági válság
1931.10.27. A Nemzeti Koalíció elsöprő győzelme 1931 Japán Mandzsuria tartományt elfoglalja 1931.08.19. Bethlen István lemondása. Utód Károlyi Gyula
      SZU Mongóliában létesít kommunista uralmat    
1932       1932.10.01. Gömbös Gyula 95 pontos prorammal m.e.
          Gömbös a Nemzeti Egység Pártja néven szervez-
          te át a kormánypártot, ebben elsősorban olasz és
          német példát követett.
1933.01.29. Hitler Adolf német kancellár lett 1933 Mohammed Zahir afgán sah uralma alatt lassú 1933.09.01. Olaszország megnyitja piacát a magyar
      modernizálódás indult   gabonának
          Gazdavédelmi kormányrendelet jelent meg
        1933. nov. Antiszemita zavargások miatt egy hétre bezárták
          a budapesti és a debreceni egyetemet
        1933.10.09. Politikai válságot jelentett a marseillesi király-
          gyilkosság. II. Sándor jugoszláv királyt ölték meg
1934 Rómában olasz-osztrák-magyar szerződés        
  együttműködési szerződés jött létre        
1935.01.13. Saar-vidék népszavazással csatlakozik     1935 Gömbos saját híveivel cserélte le a tábolrnoki
  Németországhoz       kart kényszernyugdíjjazással. Bethlen István 12
          társával együtt kilépett a kormánypártból
          Ártott a francia Dunai Paktum tern, az abesszín
          háború pedig az olaszok elszigetelődése miatt
          a magyar külpolitikának is jelentősen árott
1936.10.25. Berlin-Róma tengely létrejötte     1936.10.06. Gömbös utóda Darányi Kálmán
1937.05.28. A konzervatív Neville Chamberlain Anglia m.e. 1937 Nyílt japán háború indul Kína ellen    
1938.03.11. Ausztria német bekebelezése (Anschluss) 1938 Japán proklamálja Kelet-Ázsia Új Rendjét 1938.03.05. Győri program meghirdetése
        1938.05.14. Darányi lemondása. Utód: Imrédy Béla
        1938.05.29. I. zsidótörvény
        1938.11.02. Első bécsi döntés
1939.03.13. Független Szlovák Köztársaság létrejötte     1939.02.15. Horthy lemondatja Imrédyt
1939.03.14. Tiso kikiáltja az önálló Szlovákiát     1939.02.16. Teleki Pál másodszor miniszterelnök
1939.03.31. Anglia garanciája Legyelországnak     1939.03.15. Magyar csapatok birtokba veszik Kárpátalját
1939.04.07. Spanyolország belép az antikomintern paktumba     1939 máj. 1939 évi IV. tc. (II. zsidótörvény)
  Olasz támadás Albánia ellen        
1939.08.23. Ribbentrop-Molotov paktum 1939.09.17. A Szovjetunió megtámadja Lengyelországot    
1939.09.01. Hitler bejelenti a háborút 1939.11.30. A SZU provokált támadása Finnország ellen    
1940.04.03. Churchill üzenete Sztálinnak a készülő        
  német támadásról 1940 Nankingban egy japán barát kínai ellen-    
1940.04.09. Németek elfoglalják Dániát,   kormányt hoznak létre    
  megtámadják Norvégiát 1940.06.26. Szovjet ultimátum Romániának 1940.08.30. Második bécsi döntés
1940.05.10. W. Churchill an angol miniszterelnök 1940.09.01. Japánok Indokínát foglalják el    
  Német támadás Hollandia, Belgium, 1940 szept Olasz hadműveletek indulnak Afrikában    
  Luxemburg és Franciaország ellen 1940.12.18. Hitler jóváhagyja a "Barbarossa terv"-et    
1940.05.15. A francia ellenállás összeolmik     1940.12.12. Örök berátsági szerződés Jugoszláviával
május vége Dunquerque-i csata        
1940.06.10. Olasz hadbalépés        
1940.06.04. Párizs német kézen        
1940.07.16. Hitler elindítja az angliai csatát, blokád a        
  levegőben és tengereken        
1940.09.15. Német légi offenzíva leáll        
1940.09.27. Háromhatalmi szerződés        
1940. szept. Olasz hadműveletek indulnak Afrikában        
  Romániában Ion Antonescu diktatúrája indul        
  1933 óta létesült koncentrációs béborokból        
  "haláltáborok"-at emelnek ki        
1941.03.27. Jugoszláviában németellenes államcsíny 1941.03.30. Németek Erwin Rommel vezetésével Afrikában 1941.04.03. Teleki Pál öngyilkossága. Utód: Bárdossy László
  Hitler támadást kezd Jugoszlávia ellen   támadnak 1941.04.11. Magyar csapatok bevonulnak a Délvidékre
1941.04.10. Független Horvátország alakult 1941.05.05. Abesszínát felszabadítják. Haile Szelasszié 1941.06.27. Magyarország hadbalépése a SZU ellen
1941.07.12. Angol-szovjet szövetség Hitler ellen   visszatér 1941.08.08. 1941 évi XV. tc. (III. zsidótörvény)
1941.08.14. Atlanti Óceáni Alapokmány létrejötte 1941.11.29. A Moszkva elleni német támadás megállítása 1941.12.07. Angol hadüzenet Magyarországnak
  (Atlanti Charta) 1941.12.07. Japán támadás az USA Peal Harbor-i    
      támaszpontja ellen    
    1941.12.08. Az USA hadiállapotba lépett Japánnal    
      A tengelyhatalmak hadat üzennek az USA-nak    
    1941 Megszervezik a Viet-Minh Ellenállási    
      Mozgalmat    
1942.01.01. Egyesült Nemzetek Nyilatkozata létrejön 1942 január Szovjet győzelem Moszkva alatt 42.01.2-26 Újvidéki megtorlás
1942.01.20. Reinhard Heydrich ismerteti a zsidókérdés 1942 május Rommel győzelme Tobruknál 1942.02.19. Horthy Istvánt kormányzó helyettessé választják
  megoldását Wannseeben 42.06.03-07 A japán flotta döntő veresége Midway szigetnél 1942.03.07. Horthy lemondatja Bárdossyt.
1942 tavasz Hitler hadicéljai: Leningrád, Kaukázus, 1942.10.23. El Alamein-i angol döntő győzelem   Utóda: Kállay Mikrlós
  Moszkva (sikertelenek) 1942.11.08. De Gaulle kezdeményezése a "Fáklya" áprilistól A 2. magyar hadsereg kiküldése az orosz
1942.05.26. Angol-SZU szerződés   hadművelet indul   frontra
1942.07.12. USA-SZU szerződés     1942.08.20. Horthy István repülőtiszti frontszolgálat
          közben lezuhan
1943. ápr. Sikorszky tábornok lengyel kormányfő 1943.01.21. SZU Sztáligrádi győzelme, döntő fordulat 1943.02.12. A magyar hadsereg frontjának áttörése
  repülőkatasztrófája   a keleti fronton   Voronyezsnél
1943.07.09. Szövetséges partaszállás Szicíliában 1943. ápr. Katyn mellett feltárt legyel tömegsír ápr. 16-17 Horthy feszült hangú tárgyalása Hitlerrel
1943 júl. Taddeus Komorovszki tábornok Honi 1943.05.15. Sztálin feloszlatja a Kominternt 1943.09.09. Előzetes fegyveszüneti megállapodás a
  Hadsereg parancsnoka 1943.07.05. Utolsó német támadási kísérlet Kurszknál   szovetségesekkel
1943.08.10. Varsói felkelés indulása 1943.12.12. Benes megállapodása Sztálinnal    
11.18-12.01. Teheráni konferencia        
1944jan-máj Monte Cassino birtokáért elkeseredett harc 1944 Szövetségesek Japánellen szigetről szigetre 1944.03.19. A német megszállás után, amit a nyugatiak kolla-
1944.03.19. Német csapatok megszállják Magyarországot   folytatott hadmővelete   borációnak minősítettek, már ápr. 3-án megkez-
1944.06.06. Eisenhower vezette szövetséges partra-   Japánok kiűzése a Fülöp Szigetekről   dődött az ország bombázása, majd a németek
  szállás Normandiában       követelésére elkezdődött a zsidó kérdés
1944.07.20. Sikertelen merénylet Hitler ellen       "megoldása"
1944.08.15. Újabb partraszállás Dél-Franciaországban     1944.06.06 Horthy a zsidók deportálását leállítatta és a buda-
1944 végétől A balkáni harcokban a Tito által vezetett     után pestiek erőszakos elvitelét páncélosokkal
  erők is részt vettek       megakadályozta
        1944.08.29. A román kiugrás után Lakatos Géza tábornok
          lett a miniszterelnök
        1944.09.05. A 2. Magyar hadsereg támadásra indult Dél-
          Erdélyben a Kárpátok vonalának vissza-
          szerzésére
        1944.09.28. Fegyverszüneti delegáció indult Moszkvába
        1944.10.15. Horthy kigrási kísérlete nem járt sikerrel. A
          németek Horthy fiát elrabolják
        1944.10.16. Szálasi Ferenc uralomra jutásával megkezdődött
          a nyilas rémuralom
        1944 okt. Az augusztusban távozott Eichmann ismét
          megjelent
        1944.11.22. A felszabadító bizottság katonai vezérkarának
          vezetőit, Kiss Jánost, Nagy Jenőt és Tartsay
          Vilmost a Gestapo elfogta és december 8-án
          kivégeztette.
        1944.12.02. Szegeden létrejön a Magyar Nemzeti
          Függetlenségi Fron
          Elfogadják a Magyar Kommunista Párt
          programját.
        1944.12.24. Bajcsy Zsilinszky Endrét Sopronkőhidán a
          nyilasok kivégezték
        1944.12.28. A kormány hadat üzen Németországnak
45 jan. eleje Az utolsó nagy német támadás az Ardennekben 1945.01.01. Ideiglenes Kormány lengyel-szovjet barátsági 1945.01.20. Moszkvában aláírják a fegyverszüneti szerződést
  kifullad   szerződése 1945.01.21. Megalakul a budapesit Nemzeti Bizottság
1945.02.04. Jaltai konferencia kezdete 1945.07.26. Szövetséges ultimátum Japánhoz - elutasítja   Megszervezik az új Rendőrséget. Főkapitány:
1945.02.11. Jaltai konferencia határozata 1945.08.06. Atomboma Hiroshímára   Sólyom László, helettes: Kádár János
1945.03.01. Roosevelt kongresszushoz intézett beszéde 1945.08.09. Atombomba Nagaszakira 1945.02.13. A Budapestért folytatott harcok véget értek, Mo
1945.04.12. Roosevelt elnök halála, utód Harry S. Truman 1945 aug. Kínaiak Tonkin-t szabadítják fel   azonban vesztes félként szabadult meg a német
1945.04.19. Nünrbergi per kezdete 1945 aug. Angolok Kokin Kínában szálltak partra   megszállás alól
1945.04.25. San Francisco Egyesült Nemzetek 1945.09.02. Japán fegyverletétel 1945.03.26. Vorosilov marsall elnökletével összeül a
  Szervezete konferenciája 1945 szept. Ho Shi Minh kikiáltja a Vietnami  

Szövetséges Ellenőrző Bizottság

1945.06.05. Németországot megszálló Négyhatalom   Demokratikus Köztársaságot 1945.03.17. Debrecenben a kormány elfogadja a földreformot
  Ellenőrző Tanácsa   Japán vereség után Kínában anarchikus 1945.10.18. Mindszenty József körlevele
1945.07.16. Első sikeres atombomba robbantás   állapotok 1945.11.04. Legnagyobb létszámú párt a Kisgazda Párt volt.
45.07.26-27 Egyesült Nemzetek alapokmánya aláírása   A holland gyarmat Indonéz Köztársaság lett   A választásokon a Kisgazda Párt abszolút
  Churchill választási bukása,       többséget kaptt, mégis koalíció jött létre
  utód Clement Richard Atlee