A MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC KRONOLÓGIÁJA

1847.
nov. 11.
Pozsony. Országgyűlés megnyitása
 
 
1848.
febr. vége
Párizsi forradalom híre
1848.
márc. 3.
Kossuth felirati javaslatai
 
márc. 12.
Ellenzéki Kör gyűlést hív össze
 
márc. 13.
Bécsi forradalom
 
Ellenzéki Körben a 12 pont elfogadása
 
Vita a reformlakomáról
 
Irányi Dániel Kossuthoz küldése
 
márc. 14.
Kossuth kibővíti a felirati javaslatot
 
márc. 15.
Forradalom Pesten. Sajtószabadság kivívása.
 
Közcsendi Bizottmány. Küldöttség Pozsonyba
 
márc.
A forradalmat a nemzetiségek is örömmel fogadják
 
márc. 17.
Batthyány Lajos a miniszterelnök
 
márc. 18.
Pozsonyban a törvényalkotás megindul
 
márc. 23.
Jellasics kinevezése horvát bánná
 
márc. 23.
Olasz hadüzenet Ausztriának
 
márc. 24.
István nádor helyzetfelmérő emlékirata
 
márc. 24.
Magyarbarát román értelmiség polgári jogokat kér
 
Barnutiu nemzeti önállóságot követel
 
Avram Jancu és Alexandru Papiu Ilarion radikális fiatal
 
márc. 27.
Szerb nemzeti követelések a gyűlésen
 
márc. 28.
Miloszlav Hodza szlovák nyelvi követelései Liptóban
 
márc. végén
Paraszti földigénylő mozgalmak kezdete
1848.
ápr. 5.
Bécs katonai segítséget kér az olaszok ellen
 
ápr. 8.
Szerb küldöttség a kormánynál megértő
 
Kossuth és Sztartimirovics heves vitája
 
ápr. 11.
Az 1847/48-as törvények szentesítése
 
ápr. 12.
Miloslav Hurban szlovák nemzeti követelései
 
parasztok közönbösek
 
ápr. 14.
Karlócai gyűlés külön Vajdaságot követel
 
ápr. 18.
Jellasics Zágrábban hivatalba lép
 
ápr. 25.
Elkészül az új osztrák polgári alkotmány
 
ápr. 30.
Balázsfalva népgyűlés. Paraszti elégedetlenség a földesurak ellen
1848.
máj. 7.
V. Ferdinánd elrendeli a főhadparancsnokok engedelmeskedését a Batthyány kormánynak
 
máj. 7.
Jellasics megtagadja a király utasítását
 
máj. 11.
Jellasics szándékát közli a királlyal. Szábort hív össze
 
máj. 13-15.
Karlócai kongresszus: Szövetség a Háromhegy Királysággal,
 
Stevan Suplikác szerb vajda, Rajasics szerb metropolita
 
máj. 15-17.
Balázsfalvi nemzetgyűlés. Barnutiu: "Románok fegyverkezzetek!" Román nemzeti bizottság alakul.
 
Elnök: Saguna görögkeleti pap. Hadseregfejlesztés táblázata a 25. lecke előtt
 
máj. 21.
Nagyváradi román fiatalok román nemzeti és polgári kérdésekeiket a magyarokkal együttműködve óhajtják megoldani
 
máj. 29.
Kolozsvár. Összeül az utolsó erdély országgűlés, 30-án kimondja az uniót Magyarországgal
1848.
jún. eleje
Vasvári Pál és Avram Jancu megértően tárgyal
 
jún. 2.
Mihálcfalvi véres incidens. Fegyveres román szervezkedés és harc indul
 
jún. 5.
Horvát szábor megnyitása
 
jún. 7.
Stur a prágai szláv kongresszuson ellenzi a fegyveres harcot
 
jún. 10.
A király felfüggeszti Jellasics-ot hivatalából
 
jún. 10.
A király szentesíti az Erdély uniót
 
jún. 12.
Szerb fegyveres harc indul a Délvidéken
 
jún. 24.
Az osztrák kormány 150 000 forintot utal Jellasicsnak
1848.
júl. 5.
Magyar országgyűlés megnyitása
 
júl. 11.
Hadhitel és újoncmegajánlás
 
júl. 20.
Vita az olasz segélyről
 
júl. 25.
Radeczky győzelme Custozza-nál
1848.
aug. 2.
István nádor felfüggeszti Rajasics metropolitát
 
aug. 3.
Vita a népoktatásról
 
aug. 18.
Vita Mészáros hadseregszerevezési javaslatáról
 
aug. 23.
Döntés az újoncok szervezéséről
 
aug. 25.
Délvidéken 20 000 szerb határőr és 14 000 önkéntes támadása
 
aug. 26.
Hadhitel felemelése 42-ről 61 millióra
 
Költségvetési tárgyalás indul (szept. 1-jéig)
 
aug. 27.
Bécsi kormány emlékirata. Tagadja a magyar törvényességet
 
aug. 29.
Batthyányt és Deákot Bécsben nem fogadják
 
aug. 31.
A bécsi kormány emlékiratát a magyar kormányhoz küldik
 
Jellasics megszállja Fiumét
1848.
szept. 2.
Szerb vereség Perlasznál
 
szept. 4.
A király visszahelyezi Jellasicsot hivatalába
 
szept. 5.
Széchenyi idegösszeomlása
 
szept. 9.
100 tagú magyar bizottság a királynál. Kitérő választ kapnak
 
szept. 11.

Jellasics három ponton támad.

 
Batthyány új kormánya
 
szept. 16.
Országos Honvédelmi Bizottmány megalakul
 
szept. 17-28.
Szlovák Nemzeti Tanács sikertelen támadása külföldről
 
szept. 17.
Új Batthyány kormány Kossuth nélkül
 
szept. 19-25.
Vita Deák jobbágytörvény javaslatáról
 
szept. 23.
István nádor Bécsbe távozik és lemond
 
szept. 25.
Lamberg kinevezése a magyarországi erők főparancsnokává
 
szept. 28.
Lamberg Ferenc gróf halála
 
szept. 29.
Magyar győzelem Pákozd-Sukoró mellett
1848.
okt. 2.
Batthyány Bécsben végleg lemond
 
okt. 4.
Királyi leirat: Jellasics a magyarországi erők főparancsnoka, haditörvényszék meghirdetése, országgyűlés feloszlatása
 
okt. 6.
Batthyány nemzetőrnek áll Jellasics ellen
 
okt. 6.
Radikális forradalom Bécsben
 
okt. 15.
Móga átlépi az osztrák határt - majd visszavonul
 
okt. 16.
Alfred Windischgraetz a császári sereg főparancsnoka
 
okt. 16.
Agyagfalván székely népfelkelést hirdetnek
 
okt. 21-22.
Ismét átlépik az osztrák határt a magyar erők
 
okt. 30.
Schwehat. Magyar vereség
1848.
nov. 1.
Görgey tábornok a Feldunai hadsereg parancsnoka lesz.
 
nov.
Erdély a hónap folyamát Puchner kezébe kerül
1848.
dec. 2.
Államcsíny. Ferenc József trónralépése
 
dec 4-11.
Sikertelen szlovák betörés külföldről
 
dec. 6.
Országgyűlés tiltakozik az államcsíny ellen
 
dec. 13.
Windischgraetz támadása indul - Görgey visszavonul
 
dec. 18.
Bem első győzelme Csucsánál
 
dec. 26.
Windischgraetz statáriumot hirdet, másnap bevonul Győrbe
 
dec. 30.
Kormány és országgyűlés Debrecenbe költözik
1849.
jan. 3.
Bem Urbánt kiveri Erdélyből. Tihuca-i győzelem
 
jan. 5.
Görgey Váci nyilatkozata
 
jan. 8.
Windischgraetz letartóztatja Batthyányt. Általános terror
 
Tárgyalási feltétele: Unbedingte Unterwerfung!
 
jan. 10.
Klapka lesz a felső-tiszai hadtest vezetője
 
jan. 12-14.
Görgey Léváról a bányavárosok felé tör
 
jan. 13.
Országgyűlés a védelmi harc mellett dönt
 
jan. 24.
Puchner Bem ellen orosz segítséget hív (7 000 főt)
 
Görgey Körmöcbányáról áttör Besztercebányára
 
jan. 28.
Windoschgraetz fegyverletételt ajánl Görgeynek. Visszautasítja
 
jan. 29.
Dembinszki a magyar hadsereg főparancsnoka
1849.
febr. 2.
Bekerítés fenyegeti Görgeyt
 
febr. 4.
Vízakna. Puchner orosz segítséggel megveri Bemet
 
febr. 5.
Branyiszkónál áttörés Guyon rohamával
 
febr. 9.
Pisikinél Bem győz az orosz és császári seregen
 
febr. 10.
Kassánál egyesül Klapka és Görgey serege
 
febr. 15.
Esti Lapok indul Debrecenben Jókai szerkesztésében
 
febr. 26-27.
Windischgraetz győzelme Kápolnánál
1849.
márc. 11.
Nagyszeben Bem kezében
 
márc. 15.
Táncsics: Új Alkotmány Javaslat
 
márc. 17.
Békepárt támadása Madarász László ellen
 
márc. 20.
Erdély túlnyomórészt szabad
 
márc. 22.
Perczel felmenti Péterváradot
1849.
ápr. 2.
Hatvani győzelem
 
ápr. 3.
Perczel elfoglalja Szenttamást - Bácska felszabadul
 
Temesközi szerb erőket szétveri
 
ápr. 4.
Tápióbicskei győzelem
 
ápr. 6.
Isaszegi győzelem
 
ápr. 7.
Gödöllőn tárgyal Kossuth Görgeyvel
 
ápr. 10.
Váci győzelem
 
ápr. 12.
Windischgraetz leváltása. Utód: Ludwig von Welden
 
ápr. 12.
OHB elutasítja Kossuth trónfosztási javaslatát
 
ápr. 13.
Az országgyűlés két háza is elutasítja a trónfosztást
 
ápr. 14.
Népgyűléssé bővült országgyűlés a debreceni Nagytemplomban elfogadja a trónfosztást. Kossuth kormányzó lesz
 
ápr. 17.
Bem elfoglalja Karánsebest
 
ápr. 19.
Nagysallói győzelem
 
ápr. 22.
Komárom Duna-balparti része felmentése
 
ápr. 24.
Aulich bevonul Pestre
 
ápr. 25.
Irányi Dániel a főváros kormánybiztosa
1849.
máj. 1.
Ferenc József orosz fegyveres segítséget kér Miklós cártól
 
máj. 1.
Szemere Bertalan kormányának kinevezése
 
máj. 4.
Görgey megkezdi Buda ostromát
 
máj. 5.
Tárgyalás Avram Jancu és Dragos János között Abrudbányán
 
máj. 6.
Hatvany megtámadja a tárgyaló románokat, emiatt Abrudbányán román vérengzés a magyarok ellen
 
máj. 9.
I. Miklós bejelenti az orosz intervenciót
 
máj. 20.
Új hadműveleti terv a határok védelmére
 
máj. 21.
Buda felszabadul
 
máj. 28.
Kossuth és Balescu tárgyal Debrecenben
 
máj. 30.
Haynau a császári hadak új főparancsnoka
1849.
jún. 4.
Karl von Geringer Magyarország tejhatalmú császári biztosa
 
jún. 5.
A kormány Pesten
 
jún. 13.
Kmety győz Csornánál
 
jún. 15.
Paszkievics 135 000 emberrel megindul (Duklai-hágón)
 
jún. 16.
Zsigárdi csata. Döntetlen harc
 
jún. 19.
Lüders 37 000 emberrel megindul (Tömösi-szoroson)
 
jún. 20-21.
Pered. Orosz bevatkozás miatt nem sikerül Görgeynek a Vág-vonal áttörése
 
jún. 24.
Paszkievics Kassán
 
jún. 26.
Terv az erők komáromi összpontosítására
 
jún. 29.
Új terv: az erők Szeged térségében való összevonása
1849.
júl. 1.
Görgey tiltakozása és leváltása. Utód: Mészáros
 
Haynau Győrben brutális fenyegetést tesz közzé
 
júl. 2.
Komárom-ács-i csata. Görgey sebesülése
 
júl. 4.
Bécs közzéteszi Magyarország ideiglenes közigazgatási és bírósági szabályzatát
 
júl. 5.
Ismét Görgey a fővezér
 
júl. 6.
Paszkievics Miskolcon
 
júl. 10.
Haynau Pesten statáriális intézkedéseket hirdet ki
 
júl. 11.

Második Komáromi csata. Döntetlen harc

 
júl. 14.
"Project de pacification" aláírása
 
júl. 17.
Vácnál a magyar utóvéd visszaveri az orosz túlerőt
 
júl. 18.
Görgey elindul Aradra, Balassagyarmat - Miskolc - Tokaj - Nyíregyháza - Nagyvárad útvonalon (Aradon aug. 9.)
 
júl. 19.
Haynau Budára, Paszkievics Pestre vonul be
 
Nagyszeben Lüders kezébe kerül
 
júl. 20.
Ihász Dániel egysége Hvasalföldre szorul. A török előtt leteszi a fegyvert
 
júl. 24.
Szemere lemondását Kossuth nem fogadja el
 
júl. 28.
Nemzetiségi törvény elfogadása
 
júl. 29.
Közép-tiszai hadsereg Szegeden át Hódmezővásárhelyre vonul
 
Mészáros lemondása után Dembinszki ismét fővezér lesz
 
júl. 31.
Bem veresége Segesvárnál. Petőfi halála
1849.
aug. 1.
Országgyűlés és kormány Aradra költözik
 
Palmerston közvetítési ajánlata. Bécs elutasítja
 
aug. 2.
Bem sikertelenül támad Nagyszeben ellen
 
aug. 5.
Haynau Szőregnél Dembinszkit megveri
 
aug. 6.
Bem serege megsemmisül Nagycsűrnél
 
aug. 7.
Kossuth felajánlja a magyar koronát az oroszoknak
 
aug. 9.
Temesvári csata vereséggel végződik
 
aug. 9.
Görgey megérkezik Aradra
 
aug. 10.
Tárgyalás Kossuth és Görgey között
 
aug. 11.
Kossuth lemond a hatalomról, legfőbb polgári és katonai hatalmát Görgeyre ruházza át
 
aug. 12.
Görgey levele Rüdiger orosz hadtestparancsnokhoz
 
Haditanács (45 résztvevő) jóváhagyja a fegyverletételt az oroszok előtt
 
aug. 13.
Fegyverletétel Világosnál