NYUGAT-EURÓPA KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPA EURÓPÁN KÍVÜLI TERÜLETEK MŰVELŐDÉS
MAGYARORSZÁG, KÁRPÁT-MEDENCE
KÖZTÖRTÉNET
MŰVELŐDÉS
1707 Act of settlemant. Hannoveri dinasztia 1697-1733 II. Szász Ágost lengyel király 1713 Uterchti béke: francia területek angol 1663-1727 Franke Ágoston 1711-1740 III. Károly magyar király 1716-1719 Rákóczy Ferenc Önéletírás
  Nagy-Britannia létrejötte a skót unióval       kézen 1671-1719 Shaftesbury gróf 1712-1715 Országgyűlés: 2. tc. A rendi kiváltságok és a nemesi 1720 után Alsó-Magyarországon megindul a szénbányászat
1713 Utrechti béke         1682-1771 Morgagni   adómentesség biztosítása. 8.tc. Az állandó hadsereg 1721 Bél Mátyás megindítja a Nova Posoniensia című
  Habsburg Pragmatica Sanctio         1689-1755 Charles Montesquieu   zsoldjának fedezete, az igazságügyi reform kezdete,   lapot
1713-1740 I. Frigyes Vilmos porosz király         1748 Montesquieu: A törvények szelleme   az indigneák honosítása. 1722 Vízemelő gőzgép üzembehelyezése a Bars megyei
1715 A Francia állami jegybank alapítása         1694-1774 Francios Quesnay 1715-1720 Országos összeírás (Regnicolaris conscriptio)   Újbányán
1719 A Trieszti Keleti Társaság alapítása         1694-1778 Voltaire, Francios-Marie Arouet 1716-1718 Török háború. A Temesköz felszabadul. 1724 Budán megnyílik a Landerer nyomda
1720 Francia államcsőd         1697-1764 William Hogarth   Pozsareváci béke. 1727 Pesten megépül a rokkantak háza
1721-1742 Robert Walpoe whig kormánya 1725-1727 Katalin cárnő     1713-1784 Denis Diderot 1722-1723 Országgyűlés: 1-2. tc. Pragmatica Sanctio 101-102. tc.    
1722 Ostendei Kelet-indiai Társaság alapítása         1715-1771 Helvetius   Helytartótanács szervezete. 103. tc. Külföldi telepesek    
1724 A párizsi tőzsde alapítása 1727-1730 II. Péter cár     1717-1783 D'Alembert   adókedvezménye. 117. tc. Kézművesek 15 évi adó- 1732 A Pozsonyi dómban elkészül a G.R. Donner által
1727-1760 II. György angol király         1723-1799 Jean-Francois Marmontel   mentessége.   készített kápolna
    1728-1741 Bering orosz hajóskapitány, felfedezi a     1733-1804 Joseph Priestley 1728-1729 Országgyűlés: 8. tc. Hajdúvárosok jogi helyzetének 1734 A kálvinista egyházszervezet szabályozása,
    között róla elnevezett tengeri átjárót     1743-1794 A.L. Lavoisier   szabályozása a király jogköre. 41. tc. Az úriszéki   1258 gyülekezet, 40 esperesség
1731 Az osztrák keleti társaság feloszlatása 1730-1740 Anna cárnő     1733 Kay feltalálja a repülő vetélőt   perek ügyintézésének szabályozása. 1735 A lutheránus egyházszervezet szabályozása,
  Anglia elismeri a Habsburg 1733-1763 III. Szász Ágost lengyel király     1749 A Dijioni Akadémia pályázata 1731 Carolina resolutio a vallási kérdésről   209 egyházközség
  Pragmatica Sanctiót 1735-1739 Orosz-török háború, Azóv orosz kézen     1699-1779 Jean Simeon Chardin 1735 Pero Segedinac és a békésszentandrási parasztok 1735-1747 Bél Mátyás: Magyarország leírása: I-V
            1706-1790 Benjamin Franklin   mozgalma 1735-1746 Bél Mátyás: Adparatus ad Historiam Hungariae
            1707-1778 Carl de Linné 1737-1739 Török ellenes háború. Belgrádi béke 1736 Apor Péter: Metamorphosis Transsylvaniae
1740-1780 Mária Terézia az örökös tartományok 1740-1741 VI. Iván cár 1739-től Háború a spanyolokkal a Karib-tengeren 1711-1802 F.X. Bichar 27 szövetet ír le 1740-1780 Mária Terézia magyar király   Marosvásárhelyen megjeleni az első magyar
  uralkodója 1741-1762 Erzsébet cárnő   A Mogul Birodalom hanyatlása Indiában 1712-1778 Jean Jacques Rousseau 1741 II. Frigyes elfoglalja Sziléziát. Károly Albert bajor   kísérleti fizika könyv.
1740-1786 II. Frigyes porosz király       (Madras 1639 óta, Bombay 1661 óta 1753 Rousseau: Értekezés az egyenlőtlenségtől   választó elfoglalja Prágát és Passaut, cseh királlyá is 1738 A balázsfalvi uradalom az uniált román püspök
          Calcutta 1696 óta angol kézen) 1762 Rousseau: Társadalmi Szerződás   választják.   székhelye és román kultúrális központ
              Rousseau: Émile   Országgyűlés: szeptember 7.-i ülésén a haditerhek 1740 Jogi főiskola alapítása Egerben
1745-1765 Lotharingiai Ferenc német császár         1767 Hargreaves feltalálja a fonógépet.   elvállalása. "Vitam et sanguinem pro rege nostro" 1743 Holicsi fajansz manufaktúra alapítása. Megjelenik
            1769 Arkwright feltalálja a nagy fonógépet.   8. tc. A rendi kiváltságok és nemesi adómentesség   Maróthi György: Arithmetica című könyve
1748 Aacheni béke           James Watt gőzgépszabadalma   elismerése, Mária Terézia megkoronázása, férje   Debrecenben
            1724-1804 Immanuel Kant   kormányzótárs (corregens). 1745 Vértesszőlősön szénbány nyílik
1756-1763 Hétéves háború         1781 Kant: A tiszta ész kritikája 1742 Erdély kiváltságainak megerősítése 1749 Hatvani Istvánt a debreceni református főiskola
    1743 Orosz-svéd háború. Finn területek     1788 Kant: A gyakorlati ész kritikája 1743 Az erdélyi rendek is elfogadják a Pragmatica Sanctiot   tanárává választják.
1763 Hubertusbergi béke   megszerzése az Abó-i (Turku) békében.     1790 Kant: Az ítéleterő kritikája   Tiszai és marosi határvidékek visszacsatolása   Első magyar szabadkőműves páholy Brassóban.
            1744-1829 J.B. de Lamarck 1745 Jászkun redemptio. A Német Lovagrendnek elzálogosított 1754 Matematikai tanszék indul a nagyszombati egyetemen
1774-1793 XVI. Lajos francia király         1744-1803 J. Gottfried Herder   Nagy- és Kiskunság és Jászság visszaváltása. 1755 Balázsfalván uniált román gimnázium és papnevelő
            1772 Herder: A nyelv eredetéről   Bécsi Különbizottság az erdélyi, bánáti és az illír   indult
1781 Necker bankár gazdasági reformterve         1745-1827 Alessandro Volta   ügyek intézésére. 1756

Tatán az Esterházyak majolikagyára indult.

1783 A jobbágyság felszabadítása Badenben         1748-1832 Jeremy Bentham 1748 Az aacheni békében Mária Terézia lemond Sziléziáról   A nagyszombati egyetemen csillagvizsgáló épült.
1787 Előkelők Gyűlése         1779 Crompton új Mule-Jenny fonógépe   Parmáról és Piacensáról. Visszakapja Belgiumot és 1759 Brennbergbányán széntermelés indult
1788 A rendi gyűlés meghirdetése -         1783 Cartwright fonógépe   elismerik a Pragmatica Sanctiót. 1762-1766 Megépül Esterházy Miklós eszterházi kastélya
  panszfüzetek         1751-1780 Az Enciklopédia 28 kötete 1751 Országgyűlés: Batthyány Lajos az új nádor (1765-ig) 1764 Megindul a Pressburger Zeitung Pozsonyban
  Sieyes abbé: Mi a harmadik rend?     1755-1760 Francia összeomlás, Montreal, Québec, 1723-1792 Sir Joshua Reynolds 1754 Magyarország vámrendszerének szabályozása 1765 Bessenyei György bekerül a nemesi testőrségbe
1789.05.05 A rendi gyűlés összeül 1755 A Moszkvai egyetem alapítása   egész Kanada angol kézen. 1725-1790 Adam Smith 1758 A pápa apostoli király címet adományozza 1766 Debrecenben megjelenik Weszprémi István első magyar
1789.06.17 A rendi gyűlés nemzetgyűléssé alakul   (Lomonoszov) 1756 Angol győzelem a franciák felett 1727-1781 A.R. Jacques Turgot  

Mária Teréziának

  szülészeti könyve (Bábamesterségre tanító
1789.06.20 A labdaházi eskü       Indiában 1727-1788 Thomas Gainsborough 1760 A magyar nemesi testőrség megszervezése   könyv)
1789.07.14 A Basteille ostroma         1732-1804 Jacques Necker 1761 Kaunitz Vencel herceg javaslatai Mária Terézia részére. 1767 Eszéken egy horvát nyelvtankönyv jelenik meg
1789.07. A vidék forradalma         1736-1806 C. Coulomb   Hattagú Államtanács (Staatsrat) szervezése. 1770 Selmecbányán Bányászati Akadémia alakul
1789.08.26 Az Emberi- és Polgári Jogok Nyilatkozata         1737-1815 John Singleton Copley   Magyar nincs köztük! Román határőrvidék szervezése.   Fazola Henrik Ómassán nagyolvasztót hoz létre.
  A "kofák" Versaillesban         1741-1828 Jean-Antoine Houdon   Behozatali tilalom porosz gyapjúra, vászonra és 1771 Orvoskar kezdi meg működését a nagyszombati
1789.10.05 Az Alkotmányozó Gyűlés munkához lát         1743-1794 C. Condorcet márki   pamutárura.   egyetemen. Ungvár lesz az "uniált munkácsi püspökség"
1791.06. A király szökési kísérlete 1762 III. Péter cár 1762 Spanyol vereség a Csendes-óceánon. 1729-1797 Edmund Burke angol politikus 1762 A székelyek megtagadják a határőri szolgálatot   központja
1791.08.27 A Pillnitzi Nyilatkozat 1762-1796 II. Katalin cárnő   Havanna és Manila angol kézen. 1737-1809 Thomas Paine angol politikus 1764 Országgyűlés Pozsonyban. A rendek nem hajlandók 1772 Bessenyei: Ágis tragédiája
  (II. Lipót, II. Frigyes Vilmos) 1764-1795 Poniatovszky Szaniszló lengyel kirány 1763 Az angol uralom stabilizációja Amerikában. 1746-1828 Francisco Goya   adózni. Hadik András Erdély főparancsnoka 1773 A jezsuita rend feloszlatása
1791.09.03 Az új alkotmány elfogadása       India teljes angol befolyásának 1748-1825 Jacques Louis David   és a Gubernium elnöke. 1774 A pesti Rondellában német színház indult.
1791.09.03 A király esküje az alkotmányra       kezdete. 1757-1827 William Blake 1764.01.07. A szolgálat ellen tüntentő székelyek tömeges lelövetése   A pécsi püspöki könyvtár Magyarországon elsőként
1791.10.01. A Törvényhozó Nemzetgyűlés összeül     1763 után Amerikai angol gyarmatok terhelése nő 1762-1814 J. Gottfied Fichte   (Madéfalvi veszedelem)   nyilvános lett.
1792.04.20 Francia hadüzenet       "cukor törvény" 1766-1844 John Dalton 1765 II. József Német-római császár. 1775 A Kolozsvári Katolkus Egyetem alapítása
1792.08.10 XVI. Lajös bebörtönzése       "bélyeg törvény" 1796-1797 Fichte: A természet alapjairól   Erdély nagyfejedelemség rangjára emelése. 1776 Pesten megjelennek az utcai lámpák
1792.09. Vérfürdő a börtönökben         1808 Fichte: Beszédek a német néphez 1766 Királyi rendeletek az úrbéri viszonyok   Rendelet az új közoktatási szervezetről
1792.09.20 A Konvent összeül         1769-1860 Ernst Moritz Arndt   szabályozásához   Új püspökségek: besztercebányai, rozsnyói, szepesi
1792.09.20 Francia győzelem Valmy-nál 1768-1774 Orosz-török háború 1770 Bostoni vérengzés 1807 Arndt: Az idő szelleme 1767 Rendelet az úrbéri táblázatok elkészítéséről 1777 Új püspökségek: szombathelyi, székesfehérvári
1792.11.06 Duomuorier győzelme Jemappes-nál 1772 Lengyelország első feloszlatása 1773 Bostoni "teadélután" 1807 Fulton első gőzhajója 1772 A szepesi városok visszacsatolása. A 16 város jogai-   Ratio Educationis
1793.01.21 XVI. Lajos lefejezése 1774 A Kücsük Kajnardzsi béke 1774 A 13 gyarmat kongresszusa 1814 Stephenson gőzmozdonya   nak helyreállítása (1774).   A nagyszombati egyetem Budára költözik
1793.06.02 A gironde bukása 1773-1775 Pugacsov felkelése   Philadeplhiában 1766-1834 Thomas Malthus 1774 A tilalmi vámrendszer megszűntetése. Hadik András   állami felügyelet alá kerül.
1793.07.24 Az új alkotmány ideiglenes     1775 A fegyveres harc kitörése 1770-1831 N.W. Friedrich Hegel   az Udvari Haditanács elnöke. 1778 Bessenyei: Magyarság
  felfüggesztése.     1776 Függyetlenségi Nyilatkozat (Jefferson) 1807 Hegel: A szellem fenomenológiája 1776 Fiume és a Tengermellék visszacsatolása 1779 Bessenyei: Holmi
1794 Francia győzelem Fleurus-nál.     1777 A Saratogai csata 1812-1816 Hegel: A logika tudománya I-III. 1778 A Horvát Kormányzó Tanács jogkörét a Magyar 1780 Munkába áll Óbudán a selyemgombolyító
  Hollandia megszállása     1778 Franciaország belép a háborúba a 1771-1858 Robert Owen   Helytartótanács veszi át.   (Filatorium)
1794.06.27 A jakobinus diktatúra bukása       gyarmatok mellett 1813 Owen: A társadalom új szemlélete 1780-1790 II. József magyar király   A pesti Egyetemi Könyvtár köteles példányt kap.
1795 A Baseli béke Poroszországgal     1779 Spanyolország belép a háborúba a 1772-1837 Chales Fourier 1781 Türelmi rendelet 1871 Bessenyei: Egy magyar társaság iránt való jámbor
1795.08.22 A direktóriumi alkotmény elfogadása       gyarmatok mellett 1820 Fourier: Az általános egység elmélete 1782 A szerzetesrendek felszámolásának kezdete.   szándék
1796 Bonaparte Napóleon az itáliai francia 1783 A Krím-félsziget annektálása 1781 A Yorktown-i győzelem 1760-1825 Saint Simon gróf   VI. Pius pápa bécsi látogatása. 1782 A bölcsészkaron belül Mérnöki Intézet jön létre
  erők főparancsona     1783 A Versailles-i béle 1821 Saint Simon: Az ipari rendszerről 1784 Német nyelvrendelet. Román parasztfelkelés Horea, 1783 Az egyetem Pestre költözik.
1797 Napóleon győzelmei (Rivoli, Arcole         1823 Saint Simon: Ipari káté   Closa és Crisan vezetésével.   Nagyszebenben megindul a Siebenbürger Zeitung
  Campo-Formio-i béke)         1825 Saint Simon: Az új kereszténységről 1785 Jobbágyrendelet. Igazságszolgáltatási reform. Megyei 1785 Az első magyar színielőadás a Várszínházban.
1798 A franciák elfoglalják Rómát. A Római         1772-1823 David Ricardo   önkormányzatok megszüntetése. Tíz kerületi beosztás   Pozsonyban tükörgyár létesül.
  Köztársaság. Francia flotta a Toulon,         1775-1836 A.M. Ampere 1786 A földek felmérésének kezdete. A belga lázadás 1787 Anton Bernolák szlovák nyelvtana jelenik meg
  Málta, Alexandria vonalon. Nelspn meg-         1775-1851 William Turner   kezdete   Pozsonyban
  semmisíti a francia flottát Abukir-nál.     1787 Alkotmányozó Konvenció új 1776-1837 John Constable 1787 Szövetség II. Katalin cárnővel. Török háború kezdete 1789 Görög Demeter és Kardos Sámuel szerkeszti a Hadi-
1798 Angol, osztrák, orosz, török, nápolyi       alkotmánya 1777-1851 H.C. Oersted 1790 Abszolutizmussal való szakítás, rendeletek   és más nevezetes történetek című lapot
  koalíció         1780.1867 Dominique Ingres   visszavonása 1790 Kelemen László megalakítja magyar színtársulatát
1799 Napóleon államcsínyje. Konzuli alkotmány 1791 Új lengyel alkotmányjavaslat     1783-1855 Francois Magendie 1790-1792 II. Lipót magyar király   Aranka György megalapítja az Erdély Magyar
1800 Osztrák vereségek Marengó-nál,         1791-1867 M. Faraday 1790-1791 Országgyűlés Budán majd Pozsonyban   Nyelvművelő Társaságot
  Höchstädt-nél és Hochenlinden-nél. Málta             1790 A titkos rendőrség megszervezése, vezetője Franz    
  angol kézre jut               Gotthardi. Reichenbachi megegyezés a poroszokkal.    
1801 Írország Nagy-Britannia része lesz. Az               Nemesi szervezkedés Ócsai Balogh Péter vezetésésvel.    
  egyesült Ausztria megköti Franciaoszág-               Martinovics a titkos rendőrség szolgálatába áll.    
  gal a Luneville-i békét. Napóleon 1792 Targovitzi konföderáció         1791 Törvények: Sándor Lipót főherceg lesz a nádor    
  konkordátuma a pápával.               10. tc. A Magyar állam függetlensége és szabadsága    
1802 Amiens-i béke Angliával               16. tc. A Magyar nyelv oktatása    
  Napóleon örökös konzul lesz.               24. tc. A protestánsok vallásszabadsága    
1804 Enkien herceg kivégzése. A Code Civil               35. tc. Mária Terézia úrbéri rendeletének becikkelyezése.    
  kiadása. Az Ausztriai Császárság               57. tc. Reformbizottságok szervezése    
  létrejötte. 1793 Lengyelország második feloszlatása           Supplex Libellus Valachorum (román kérvény)    
1804.12.02 Napóleon császárrá koronázása   Kosciuszko Tádé vezette lengyel felkelés         1792 II. Lipót új alkotmányt tervez, de    
1805 Angol, osztrák, orosz, svéd koalíció   Lengyel vereség Miciejovice mellett.           március 1-én meghal    
1805.10.17 Mack tábornok feladja Ulmot             1792-1835 I. Ferenc magyar király    
1805.10.21 Angol tengeri győzelem Trafalgár-nál             1792 Országgyűlés Budán: 1793 Megalakul a Budai Olvasó Kabinet, melyben
1805.11.13 Napóleon Bécsben               6. tc. Hadiadó a francia háborúra   Hajnóczy, Sigray, Szentmarjay tevékenykednek
1805.12.02 A "három császár csatája" Austerlitz-nél               7. tc. A magyar nyelv tanítása rendes tantárgy.    
1805.12.16 A Pozsonyi béke megkötése Ausztria és               10. tc. Az Illír Udvari Kancellária megszűnése    
  Napóleon között               I. Ferenc Martinovicsot elbocsájtja a titkos    
1806 A Rajnai Szövetség (16-20 állam)               rendőrségtől    
  A Német-Római Császársaág megszünése.             1794 Birodalomszerte franciabarát hangulat. Martinovics 1794 Az Uránia című lap alapítása
  A kontinentális zárlat meghirdetése.               megkezdi két titkos társaság szervezését.    
1807 Napóleon támadása az oroszok ellen. 1795 Lengyelország harmadik teljes feloszlatása         1794.07.23. Letartóztatnak húsz összeesküvőt Bécsben, majd    
  Orosz vereség, majd a Tilsti béke. A               újabb ötven embert    
  Wesztfáliai királyság szervezése. Karl         1795-1886 Leopold Ranke 1795.05.20. Az öt igazgató kivégzése    
  Stein a porosz miniszterelnök. Portugália             1795.06.04. Őz Pál és Szolárcsik Sándor kivégzése.    
  megszállása.         1796-1832 Sadi Carnot   Sándor Lipót nádor memoranduma, majd halála.    
1808 Francia támadás Spanyolország ellen 1796-1801 I. Pál cár         1796 Országgyűlés Pozsonyban: Újonc és hadiadó    
1809 Angol-Osztrák szövetség a franciák ellen         1798-1863 Eugene Delacroix   megszavazása    
  Napóleon Bécsben. Francia vereség     1798 Indonézia holland koronagyarmat lett     1798 Az államadósság 357 millió forint 1798 Schwartner Márton: Statistik des Königreichs Ungarn
  Aspern-nél. Francia győzelem Wagram         1801-1858 Johann P. Müller 1802 Országgyűlés Pozsonyban: Hadiadó, Katonai    
  mellett. Tiroli ellenállás Hofer András 1801-1825 I. Sándor cár 1803 Az USA megveszi Franciaországtól 1804-1865 Richard Cobden   Akadémia ígérete.    
  vezetésével.       Louisianát és New Orleanst     1805 Országgyűlés Pozsonyban: 1. tc. Nemesi felkelés.    
1810 Mária Lujza házassága Napóleonnal. 1804-1813 Kara Djodre féle szerb felkelés     1806-1873 Joh Stuart Mill   4. tc. Magyar államnyelv térhódítása    
  Bernadett marsall svéd trónörökös lesz. 1804-1813 Orosz-Perzsa háború. Azerbajdzsán 1806 A Jóreménység-fok (Fokföld) angol     1807 Országgyűlés Budán: Hadiadó és önkéntes nemesi    
1813 Orosz, porosz, svéd szövetség Napóleon   északi része orosz kézen   gyarmatosítása       hozzájárulás.    
  ellen, Anglia és Ausztria is csatlakozik. 1806-1812 Orosz-török háború         1808 Országgyűlés Pozsonyban: 2-3. tc. Nemesi felkelés szabályozása 1808-1816 Virág Benedek: Magyar Századok I-II.
  Napóleon győzelme Drezdánál. Lipcsei               Ludovica Akadémia felállításának elrendelése.    
  vereség. 1808-1809 Orosz-svéd háború 1809 Ecuador felkelése 1809-1882 Charles Darwin 1809 Napóleon kiáltványa - győri vereség    
1814 Napóleon Elba szigetére megy 1808 Oroszország bekebelezi Finnországot 1809.07.16. Bolívia felkelése     1810 Az államadósság 1500 millió forint    
1814.09.18 Bécsi kongresszus kezdete 1809 Szperanszkij orosz reformtervei 1810 Simon Bolivar kimondja Kolumbia el- 1813-1878 Claude Bernard 1811.02.20. Devalvációs pátens    
1815.03.01 Napóleon visszatér       szakadását. Spanyol ellenes felkels Ar- 1814-1887 G. Mayer 1810 után Metternich rendeletei a megyék korlátozására    
1815.06.18 A Waterloo-i vereség 1812 Bukaresti béke a törökkel. Besszarábia   gentínában. Mexikó és Chile felkelése. 1820-1884 Gregor Mendel 1816 A papírbankó újabb 40 százalékos leértékelése 1817 Megindul a Tudományos Gyűjtemény
  A Szent Szövetség megkötése.   orosz kézen. 1811 Venezuela, Paraguay, Új Granada 1821-1902 Rudolf Virchow 1821 Az itáliai forradalom következményei:   Megindul a Hasznos Mulatságok című hetilap
  A gabonavám bevezetése Angliában. 1812.06.24 Francia támadás Oroszország ellen   függetlensége       adó és újonc követelés 1819 Magda Pál: Magyarországnak statisztikai leírása
    08.08.16-18 Csata Szmolenszknél 1812 Néger rabszolgalázadás Kubában     1821-1823 A megyei ellenállást letörik   Kőrösi Csoma Sándor elindul keleti kutatásaira
    1808.09.07 Csata Borogyínónál 1812-1814 Angol-USA háború Kanadában 1825-1893 Jean Martin Charcot 1825-1827 Országggyűlés: Sérelmi poltika. 3.tc. Megerősítik az 1821 Kolozsvárott megalakul a Magyar Színház
    1808.09.14 Napóleon bevonul Moszkvába 1813 11. Mexikó függetlensége       ország önállóságát. 4. tc. Csak az Országgyűlés sza- 1823.01.22. Kölcsey megírja a Himnuszt
1820 A spanyol forradalom kezdete. Felkelés 1808.10.19 Napóleon megkezdi a kivonulást 1814 A Brit Kelet-indiai Társaság.       vazhat meg adót. 5. tc. Három évenként tartandó   Miskolcon megnyílik a Magyar Kőszínház
  Nápolyban. A troppau-i kongresszus. 08.11.26-29 Átkelés a Brezinán   Nepán angol kézen.       országgyűlés. 8 tc. Reformbizottságok szervezése.    
1821 Laibach-i kongresszus. Piemonti felkelés. 1814 Megalalkul a görög Hetaira Ogyesszában 1816 Argentína függetlensége       11. tc. Az MTA megalapítása.    
1824 Törvényesítik a trade unionok szervezését 1815 Szerb felkelés Obrenovics Milos 1818 Venezuela és Chile függetlensége     1827 Megnyílik a Pesti Kaszinó    
1824-1830 X. Károly francia király   vezetésével 1819 Az USA megveszi Floridát 1828-1889 J.P. Joule 1828 Széchenyi István: Lovakrul    
    1816 Titkos orosz reformtársaságok alakul- 1820 San Martin vezetésével felkelés Peruban     1829 Balásházy János: Tanátsolatok a magyarországi mezei    
      nak. Arakcsejev brutális terrorja. 1821 Mexikó császárság lesz       gazdák számára    
    1817 Obrenovics Milos "Szerbia vezére" 1822 A független Brazília császárság lesz     1830 Megjelenik Széchenyi István Hitel c. műve.    
    1821 Törökellenes felkelés Havasalföldön és 1823 A Monroe-elv meghirdetése       Országgyűlés: 7. tc. újoncfelajánlás    
      Moldvában 1824 Mexikói köztársaság megalakulása       8. tc. A magyar államnyelv    
1829 A Test Act eltörlése Angliában 1821.04. Görög szabadságharc kezdete 1824-1826 Burma angol megszállása 1831-1879 C. Maxwell 1831 Dessewffy József: Taglalat (A Hitel című munkáról). 1831 Megnyílik a Balatonfüredi Színház
1830 Júliusi forradalom Párizsban 1825 Dekabrista felkelés Oroszországban 1830 Francia invázió Algériában.Rabszolga-       Széchenyi István: Világ.    
    1825-1855 I. Miklós cár   felkelés Virginiában (USA). Amerikai       Kossuth a lengyelek mellett szónokol.    
1830-1848 Lajos Fülöp francia király 1826-1828 Orosz-perzsa háború. Örményország   Rabszolgaellenes Társaság       Koleralázadás Észak-kelet Magyarországon.    
1830 Belgium független királyság (I. Lipót)   orosz kézen.         1832-1836 Országgyűlés: 1. tc. A Magyar nyelvhasználat szabályozása 1832 Kőrösi Csoma Sándor: Tibeti-angol szótár
    1827 A törökök tengeri veresége Navarinónál          

5. tc. Úrbéri kérdések szabályozása 26. tc. A

  A magyar helyesírás szabályainak kiadása
    1828-1829 Orosz-török háború           Lánchíddal kapcsolatos rendelkezések. 37. tc. A Nemzeti 1833 Az Al-Duna szabályozásának megkezdése
    1829 A Drinápolyi béke           Múzeum fejlesztése. 41. tc. Adakozás a Nemzeti   Vásárhelyi Pál vezetésével
    1830 A londoni konferencia. Görögország           Színház javára.    
      független. Wittelsbach Otto görög király         1833 Széchenyi István: Stádium    
      Lengyel felkelés az oroszok ellen         1834 Wesselényi Miklós: Balítéletekről    
    1831 Osztrolenszka mellett az oroszok leverik 1835-1838 A Fokföldről kiszorult búrok az Oranje     1835-1848 V. Ferdinánd magyar király 1835 Megalapítják az óbudai hajógyárat
          és Vaal folyók völgyébe húzódnak     1835 Wesselényi Miklós perbefogása.    
        1838-1840 Angol-afgán háború az orosz befolyás     1836 Reviczky kancellár utóda Pálffy Fidél gróf.    
          visszaszorítására       Lovassy László és társai letartóztatása.    
1837-1901 Viktória angol királynő     1839 A franciák megkezdik Laosz     1837 Kossuth Lajos letartóztatása 1837 Megnyíli a Pesti Magyar Színház
          meghódítását     1839-1840 Országgyűlés Pozsonyban: 6. tc. Nyelvtörvény. 7. tc. 1838 Pesti árvíz - Wesselényi mentési munkája
1838 Cobden Gabonavám Ellenes Szövetsége     1839-1842 Angol ópium háború Kína ellen       Örökváltság. 15. tc. Váltótörvény. 29. tc. A zsidók   Brassóban megjelenik a Gazetta de Transsylvania
                  részbeni egyenjogúsítása   című román lap
1839 A parlament elutasítja a Peoples Chartert             1840 Amnesztia a sajtóperekben 1840 Fáy András megalapítja a Pesti Hazai Első
        1841 Új Zéland angol gyarmat lesz     1841 Kossuth megindítja a Pesti Hírlapot   Takarékpénztár Egyesületet
                  Széchenyi István: Kelet Népe - országos vita indul.   Pesten megalakul a Magyar Iparegyesület
                  Szatmár megye 12 pontos reform terve. 1841 Meglalakul a Magyar Természettudományi Társaság
1842 Újabb Charter benyújtása (elutasítják)               Létrejön az Ellenzéki Kör.   A Nemzeti Színház bemutatja Teleki László
        1842 Hongkong az angoloké lesz, és öt kínai       Eötvös: Kelet Népe és a Pesti Hírlap.   "Kegyenc" című darabját
1842-1848 Angol ellenes ír mozdalom O'Connel       kikötőt és megnyitnak az angolok előtt     1842 Széchenyi István akadémiai beszéde a magyarosítás   Az unió érdekében közös evangelikus-református
  vezetésével. Tömeges ír kivándorlás.               ellen   választmány alakul. Elnökök: Zay Károly és
                1843-1844 Országgyűlés Pozsonyban: 2. tc. Magyar államnyelv.   Teleki Sámuel
                  4-5. tc. A nem nemesek hivatal és birtokképessége. 1842 Megalakul a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank
1844 Munkás gazdasági szövetkezet szervezése     1844 Francia háború Marokkó ellen     1844 Megalakul Pozsonyban a Védegylet.   A Lánchíd alapkőletétele
                  Megalakul a Gyáralapító Társaság.   Josip Rajasics lesz a karlócai görög-keleti érsek
                1845 A kormány adminisztrátorokat küld egyes megyékbe. 1843 Wesselényi Miklós: Szózat a magyar és szláv
                  A Pesti Kör elnökea mérsékelt Ráday Gedeon.   nemzetiség ügyében
                  A Nemzeti Kör elnöke a radikális Teleki László. 1844 Erkel Ferenc: Hunyadi László operája
                  Centralisták csoportosulása a Pesti Hírlap körül. 1845 Megjelenik "A magyar nyelv rendszere"
1846 A gabonavám eltörlése Angliában 1846 Lengyel felkelés Krakkóban az osztrák 1846

Az USA háborúja Mexikóval. New

      Megalakul a Konzervatív Párt.   Megnyílik a Pest-Vác vasútvonal
      uralom ellen (leverik)   Mexikó, Arizona és Kalifornia az USA      

Majláth Antal helyett Apponyi György lesz a kancellár.

  Létrejön a Tízek Társasága Petőfi Sándor körül
          része lesz     1847 Megalakul az Ellenzéki Kör.    
1847 A Kommunisták Szövetségének alapítása               Széchenyi István: Politikai Programtöredék    
  A svájci kantonokban a liberálisok               (Kossuth Lajost támadja).    
  győznek.     1848 Az aranymezők felfedezése Kaliforniában,     1847.06.6-7 Ellenzéki nyilatkozat    
          az aranyláz kezdete     1847-1848 Országgyűlés Pozsonyban. József nádor halála miatt,    
                  fia, István főherceg nyitja meg.