NYUGAT-EURÓPA KÖZÉP-EURÓPAI
MŰVELTSÉG
BIZÁNC ÉS
KELET-EURÓPA
EURÓPÁN KÍVÜLI
TERÜLETEK
KÁRPÁT-MEDENCE
MAGYARORSZÁG
XIII.-XIV. 1291 A svájci államszövetség létrejötte 1260-1302 Cimabue 1261 Bizáncban a Palaiologis dinasztia 1206-1227 Dzsingisz kán uralma 1301 Károly Róbert megkoronázása 1302 Budai polgárik kiátkozzák a pápát
század 1297 Flandria francia uralom alá kerül 1265-1321 Dante Alighieri 1285 Bulgária tatár uralom alá kerül 1215 Észak-Kína (Csin) meghódítása 1301-1305 László (cseh Vencel) király 1305-1307 Otto bajor herceg magyar királysága
  1302 Az első rendi gyűlés Franciaországban 1267-1337 Giotto 1288-1326 Oszmán. 1299-től szultán 1221 Mongol betörés Indiába, majd 1308-1342 Károly Róbert királysága 1317 Borsa Kopasz veresége Debrecennél
  1303 IV. Fülöp elfogja VIII. Bonifác pápát 1270-1300 Margaritone d' Arezzo XIII.sz. végétől Szerbia megerősödik   hindu-mohamedán háború 1312 Rozgonyi csata 1321 A Kán család erdélyi hatalma megszűnik
  1305 A pápák Avignonban költöznek 1304-1374 Francesco Petrarca 1325-1341 Kalita Iván Moszkvában 1236 Batu az Arany Hordát szervezi       Csák Máté halála
  1308 Harc a Habsburgok és a Luxemburgok között 1305-1368 Nicola Pisano 1326-1359 Okrhán szultán. Hadseregszervező: 1240 Kijev meghódítása 1323 Allandó értékú ezüstpénz verése    
  1314 Első tengeri kapcsolat Észak és Dél között 1306-1333 Likietek Ulászló egyesíti L.-ot   szpáhik, janicsárok, padisah cím és 1241 Lengyel- és Magyarország pusztítása 1325 Nemesérc monopólium    
  1315-1317 Éhínség Flandriában 1313-1375 Giovanni Boccaccio   magas porta 1251-1336 Perzsia elfoglalása, az Il kánok   és az aranyforint bevezetése    
  1315 Morgarteni csata 1326 Paduai Marsilius: Defensor pacis 1330 Bulgária szerb uralom alá kerül   birodalma 1326 Megalalkul a Szent Görgy lovagjainak 1327 Bányaügyi reform
  1340 Angol tengeri győzelem Sluisnél 1333-1370 Nagy Kázmér lengyel király 1331-1355 IV. Dusán István. Önálló szerb egyház 1258 Bagdad elpusztítása  

testvéri társasága

1330 Hadjáratok Basaráb ellen, előbb
  1346 Angol győzelem Crecy-nél 1337 körül Magyar Anjou legendárium   szervezése, törvénykönyv 1274 Japán elleni első sikertelen mongol       győzelem, majd vereség
  1347-1350 Pestisjárvány Európában 1340-1401 Geoffrey Chaucer       támadás     1335 Királytalálkozó Visegrádon
  1347 Cola di Rienso néptribunus Rómában 1346-1378 Luxemburgi IV. Károly cseh király     1279 Egész Kína a kán uralma alatt 1342-1382 I. Nagy Lajos király 1370-82 lengyel 1336 Az első egyenes adó (kapuadó)
  1356 Angol győzelem Maupertuisnál   és német császár     1281 Japán elleni második sikertelene monü   király is   bevezetése
    Jó János francia király angol fogoly 1350 Nicole D' Oresme műve 1353 Gallipoli török kézre kerül   gol támadás. Japán kalózok Ázsiában 1347 Első nápoly hadjárat    
    Német aranybulla (választófejedelmek) 1350 körül Jean Buridan impetus elmélete 1359-1389 I. Murad szultán 1312 Ferences misszió Kínában 1350 Második nápoly hadjárat    
  1358 Etienne Marcel mozgalma Párizsban 1358 körül Bécsi Képes Krónika   Dimitrij Donszkoj orosz cár 1350 után Kínai nemzeti King dinasztia 1351 Országos gyűlés (ősiség, kilenced,    
    Parasztháború, a jacquerie 1360 körül Kolozsvári testvérek szobrai 1362 Drinápoly lesz a török főváros   Csu Juan Csang buddhista szerzetes   egyazon nemesség elve) 1358-1420 Magyar királyi tengernagyi hivatal
  1360 Béke Angliával 1374 Kassai privilégium 1371 III. Iván bolgár cár, török vazallus   alapítja 1367 Pécsett meglalkul az egyetem 1381 Torinói béke Velencével
  1369 V. Bölcs Károly visszaveszi az 1377-1446 Filippo Brunelleschi 1380 Don melletti tatár vereség 1360 után Timur Lenk hódít: Horezm, Irán, India 1387 Erzsébet özvegy királyné meggyilkolása 1382-1385 Mária királynő
    angoloktól a francia birtokokat 1378-1419 Vencel csek király 1382 A tatárok elpusztítják Moszkvát   (1389) és Kis-Ázsia 1387-1437 Luxemburgi Zsigmond király 1385 Zsigmond és Mária házassága
  1377 VI. Orbán pápa ismét Rómában 1382 Anjou Hedvig lengyel királynő 1389-1403 I. Bajazid szultán     1388 A Horváti család hatalmának 1385.12.31. II. Durazzói Kis Károly koronázása
    VII. Kelemen Avignonban marad 1385 Jagello és Hedvig házassága 1389 Rigómezőnél Lázár szerb fejedelem       felszámolása 1386.02.24. Kis Károly meggyilkolása
  1380-1422 Belső harcok Franciaországban 1386-1466 Donatello   veresége. A szerb nemesség elpusztul     1389 Óbudán egyetem alakul    
  1381 Parasztháború Angliában. Wat Tyler 1386-1434 Jagello II. Ulászló lengyel király 1396 Vereség Nikápolynál. Havasalföld, 1394-1460 Tengerész Henrik Portugáliában 1396 Keresztes sereg veresége Nikápolynál 1397 Országgyűlés Temesvárott
      1394 óta van kettős könyvelés   Bulgária török kézen           Telekkatonaság
XV. 1407 Genovában: Banca San Giorgo 1401-1428 Masaccio 1402 Timur Lenk győzelme Ankaránál     1401 Zsigmond fogsága Siklós várában 1403 Nápolyi László utolsó trónfoglalási
század 1409 Zsinat Pisaban. V. Sándor a 3. pápa 1401-1464 Nicolaus Cusanus 1421-1451 II. Murad szultán 1421 Peking az új kínai főváros   Házassága Cillei Borbálával   kísérlete
  1410-1437 Zsigmond német császár 1410 Lengyel győzelem Tannenbergnél         1405 Városi törvények 1404 Királyi tesztvényjog (placetum regium)
  1414-1418

Zsinat Konstanzban. Három causa:

1415 Husz máglyahalála         1408 A Sárkány-rend megalapítása   kihirdetése
    unionis, fidei, reformationis 1419-1436 Huszita háború         1420 Huszita támadások kezdete hazánk ellen 1417 A magyar királyok főkegyúri jogának
    V. Márton az új, egyedüli pápa 1429-1464 Cosimo Medici 1427 Galambóc török kézre kerül     1427 Galambócot a török elfoglalja   elismerése
  1415 Angol győzelem Azincourtnál 1431 Zsinat Baselben (48-ig) engedmények 1427 Brankovics György szerb despota     1440-1444 I. Jagelló Ulászló király 1437 Parasztháború Erélyben
  1429 Jeanne d'Arc föllépése - francia sikerek 1433 Prágai egyezmény a huszitákkal 1428 Galambóc sikertelen ostroma 1431 Azori szigetek elérése 1445 Hét főkapitány választása 1437-1439 I. Habsburg Albert király
  1431 Jeanne d'Arc máglyahalála 1434 Táboriták veresége Lipanynál         1446 Hunyadi szövetsége a köznemességgel 1439 Hunyadi János szörényi bán
  1440-1493 Habsburg III. Frigyes a császár 1434-1444 Jagello III. Ulászló lengyel király           Hunyadi kormányzó 1453-ig 1442 Mezid bég támadása Erdély ellen
  1453 A százéves háború vége 1436-1488 Verrocchio 1441 Hunyadi János győzelmei     1448 Rigómezei vereség a töröktől   Hunyadi János harcai és győzelmei
  1469 Aragóniai Ferdinánc és 1440 körül A Suky kehely készítése 1443-1448 Kasztrióta György harcai     1456 Nádorfehérvár török ostroma, 1443 Hosszú hadjárat a török ellen
    Kasztíliai Izabella házassága 1447-1492 IV. Kázmér lengyel király 1444 Török győzelem Várnánál 1445 Zöld-fok elérése   győzelem 1444 Béke a törökkel, majd hadjárat,
  1477 Habsburg Miksa és 1452 Podjebrád György kormányzó 1451-1481 II. Mohammed török szultán     1457 Hunyadi László lefejezése, Mátyás  

Várnai vereség, a király halála

    Burgundi Mária házassága   (1458-tól király) 1453 Bizánc török kézre kerül 1450 után Az Arany Horda három kánságra   fogsága, V. László halála 1452 V. László nagykorú. Uralkodik 1457-ig
  1492 Granada spanyol kézben 1452-1519 Leonardo da Vinci   Moldva török hódoltatása   bomlik: Krím, Kazán Asztrahán 1467 Pozsonyban egyetem alakul 1458-1490 Mátyás király
  1493-1519 Habsburg Miksa császár 1471 IV. Ulászló (Kázmér fia) cseh király 1456 Török vereség Nádorfehérvárnál 1473-1543 Nicolaus Copernicus   Mátyás gazdasági, bírói és társadalmi 1463 Bécsújhelyi béke
  1499 Svájc elszakadása a birodalomtól 1475-1564 Buonarotti Michelangelo 1459 Szerbia török uralom alá kerül       reformjai kezdődnek 1468 Cseh háború kezdete
      1483-1520 Raffaello Santi 1462-1505 III. Iván orosz cár 1482 Kongó torkolat elérése 1479 Török támadás. Győzelem Kenyérmezőnél. 1471 Vitéz János és Janus Pannonius
      1485 Moldvát meghódítják a lengyelek 1478 Novgorod elpusztítása 1487 Diaz Bertalan a Jóreménység-foknál   Csehekkel béke Olmützben   összeesküvése
      1488 Thuróczy János: Magyarok krónikája 1480 Tatár uralom felszámolása 1492 Egységes Spanyolország 1482-től Háború III. Frigyes ellen 1476 Szabács bevétele, Mátyás házassága
      1490-1516 Ulászló magyar király is 1481-1512 II. Bajazid török szultán   Kolumbusz Kristóf fölfedezi Amerikát 1485 Bécs elfoglalása   Beatrixszal
              1498 Vasco da Gama eljut Indiába     1490-1516 II. Jagelló Ulászló király
                      1492 A mezővárosi kiváltságok megvonása
XVI. 1509-1547 VIII. Henrik angol király     1512-1520 I. Szelim török szultán. Szíria, Palesztína 1519 Fernando Cortez azték hódítása 1505 Rákosi országgyűlés végzése 1514 Dózsa György parasztháborúja
század 1509-1564

Kálvin János reformátor

1513-1521 Medici X. Leó pápa   Egyiptom elfoglalása     1516-1526 II. Lajos király   Az országgyűlés megtorló törvényei
  1515-1547 I. Ferenc francia király 1516 Morus Tamás: Utópia         1521 Házasságkötés H. Ferdinánd és J. Anna   Verbőczy Tripartiumának elkészülte
  1516-1556 I. Károly spanyol király 1520 Luther levele X. Leó pápához 1520-1566 II. Szulejmán török szultán 1525 Mogul birodalom kialakulása Indiában   valamint II. Lajos és H. Mária között 1526.08.29. Vereség Mohácsnál, a király halála
  1517.10.31 Luther reformációjának kezdete   Pápai átok - Luther elégeti     1532 Francisco Pizarro inka hódítása 1523 Tomori Pál kalocsai érsek a déli 1526.11.10. Szapolyai János magyar király 1541-ig
  1524-1525 Német parasztháború 1521 Wormsi birodalmi gyűlés     1542 Indiánok Új Törvénykönyve   országrészek főkapitánya 1526.12.17. Habsburg Ferdinánd magyar király 1564-ig
  1530 Ágostai Hitvallás   Birodalmi átok kimondása     1543 Portugálok Japánban   Szávademeternél győz a török flotta és 1529 Szulejmán hadjárata, Bécs ostroma
  1531 Schmalkaldeni szövetség - háború   Luther Wartburgban - biblia lefordítás       Belső hatalmi harcok   sereg fölött 1530 Jobbágyok szabad költözködésének
  1534 Act of Supremacy Angliában 1536 Kálvin: Institutio Regionis Christianae         1538 Váradi béke János és Ferdinánd között   visszaállítása
  1540 Jézus Társaság megalapítása 1537 Melanchthon levele Nádasdy Tamáshoz         1549 Nyírbátori egyezmény Erdély átadásáról 1532 Újabb Bécs elleni hadjárat,
  1542 Az inkvizíció felújítása 1538 Dévai Bíró Mátyás: Orthographia         1551 Erdély Ferdinánd kezében   Kőszegig jut el
  1545-1563 Tridenti zsinat   Ugarica           Fráter György meggyilkolása 1540

A csecsemő János Zsigmond királlyá

  1553-1558 Katolikus Mária angol királynő 1541 Sylvester János Újtestamentum fordítása         1552 Várháborúk. Eger védelme   választása
  1555 Augsburgi vallásbéke 1546-1601 Tycho de Brache 1547-1584 IV. Rettenetes Iván orosz cár 1549 Xavéri Szent Ferenc jezsuita missziója     1541 Buda török kézre kerül
  1556-1598 II. Fülöp spanyol király           Japánban. Keresztényírtás a XVII. sz.     1556 Izabella és János Zsigmond visszatérése
  1558-1603 I. Erzsébet angol királynő           elején       Udvari Haditanács szervezése
  1559 Pármai Margit kormányzó             1562 Székely lázadás leverése 1557 Tordai országgyűlés: lutheránusok
  1562-1598 Hugenotta háborúk             1564 Tordai országgyűlés: kálvinisták   egyenjogúsítása
  1564-1576 Habsburg Miksa császár 1564-1642 Galileo Galilei           egyenjogusítása 1567 Tordai országgyűlés: unitáriusok
  1567-1573 Alba herceg diktatúrája 1567-1643 Monteverdi         1564-1576 Habsburg Miksa magyar király   egyenjogúsítása
  1568 Egmont és Hoorne kivégzése 1571-1630 Johannes Kepler 1571 Török vereség Lepantónál a spanyol         1568 Drinápolyi béke a törökkel
  1572 Szent Bertalan éji vérengzés       Flottától     1570-1586 Báthori István erdély fejedelem 1570 Speyeri szerződés
  1576-1612 Rudolf császár 1577-1640 Rubens         1576-1586 Báthori István lengyel király    
  1576 Genti Pacificatio 1581-1666 Franz Hals 1581 Szibériai hódítás kezdete     1590 Károli Gáspár Biblia fordítása, Vizsoly    
  1579 Utrechti Unió             1591-1606 Tizenötéves háború    
  1584 Orániai Vilmos meggyilkolása                    
  1585-1598 A három Henrik háborúja                    
  1588 A spanyol Nagy Armada pusztulása                    
  1589-1610 IV. Henrik francia király     1588 Borisz Godunov kormányzó         1595 Gyurgyevói győzelem a török felett
  1598 Francia győzelem a spanyolok ellen 1598-1680 Bernini 1598-1605 Borisz Godunov orosz cár 1594 Az első holland hajók keleten     1596 Eger eleste, Mezőkeresztesi vereség
    Nantesi edictum                 1599 Mihály havasalföldi vajda betörése
                        Erdélybe
XVII.- 1603-1625 I. Stuart Jakab angol király 1606-1669 Rembrandt 1613-1645 Romanov Mihály orosz cár 1600 Angol Kelet-Indiai Társaság 1604 Rendi, vallási politikai sérelmek - 1607 Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem
XVIII. 1608-1619 Habsburg Mátyás magyar, osztrák, morva         1602 Holland Kelet-Indiai Társaság   elégedetlenség. 1608-1613 Báthori Gábor erdélyi fejedelem
század   király. 1612-től német császár         1603-tól Edó (mai Tokió) fejlődik   Báthori Zsigmond lemondása 1608-1619 II. Mátyás magyar király
  1608 Protestáns Unió         1607 Virginia az első állandó angol gyarmat   Bocskai István felkelése Belgioso ellen. 1613-1629 Bethlen Gábor erdélyi fejedelem
  1609 Katolikus Liga 1609 Kepler első és második törvénye     1608 Quebec francia alapítása   Bocskai erdélyi fejedelem 1615 Nagyszombati megállapodás
  1610-1643 XIII. Lajos francia király         1621 Holland Nyugat-Indiai Társaság 1605 Országgyűlés Szerencsen: Bocskai   II. Mátyással
  1614 Rendi gyűlés feloszlatása           Dél-Afrikában holland erődrendszer   magyar fejedelem. 1619-1637 II. Ferdinánd magyar király
  1618-1648 Harmincéves háború           New Amsterdam alapítása   Országgyűlés Korponán: Hajdúk 1619 Szövetség Pfalzi Frigyes cseh királlyal
  1619-1637 II. Ferdinánc császár 1619 Kepler harmadik törvénye     1628 Új Franciaország Társaság   szabadsága 1620 Besztercebányai országgyűlés
  1624-1642 Richelieu bíboros 1620 Fehérhegy. Csehek veresége       (Richelieu szervezete) 1606 Bécsi béke (Mátyás főherceggel)   Csehek fehérhegyi veresége
  1625-1629 Dán háború 1620 Campanella: A nap városa           Zsitvatoroki béke a törökkel   Bethlen Magyarország fejedelme
  1625-1649 I. Károly angol király             1622 Nicolsburgi béke 1637-1657 III. Ferdinánd magyar király
  1628 Jogkérvény Angliában             1623-1624 Bethlen második hadjárata 1648-1660 II. Rákóczi György erdélyi fejedelem
  1629 Az Angol parlament feloszlatása             1626 Harmadik hadjárat dán-angol-holland 1649 Zrínyi: Tábori kis trakta
  1629 Edictum Restitutionis               szövetségben 1650-1653 Zrínyi: Vitéz hadnagy
  1630-1648 Svéd háború             1627 Esterházy Miklós nádor Opinio-ja 1656 Zrínyi: Mátyás király életéről való
  1632 Gustav Adolf elesik (Lützen)         1630 Massachusetts Bay Company 1630-1648 I. Rákóczi György erdélyi fejedelem   elmélkedés
  1635-1648 A franciák belépnek a svédek mellett             1644-1645 Rákóczi György Habsburg ellenes 1657 II. Rákóczi György lengyel hadjárata
  1634-1661 Mazarin bíboros 1634 Galilei visszavonja tanait           támadása   Zrínyi kapcsolatba lép János Fülöp
  1637-1657 III. Ferdinánd császár         1639-1654 Japán elszigetelődik 1645 Linzi béke   mainzi érsekkel
  1638 Skót lázadás     1645-1676 Alexej orosz cár (vallási reformok) 1642 Montreal megalaptása 1645-1646 A Szigeti veszedelem írása 1663 Török támadás Magyarország ellen
  1640 Rövid, majd hosszú parlament         1643 New England Confederation 1660 Török támadás Erdélyben 1664 Zrínyi téli hadjárata: az eszéki híd
  1640-1688 I. Frigyes Vilmos a "nagy választó"             1661-1690 Apafi Mihály erdélyi fejedelem   felégetése, Szentgotthárdi csata -
  1641 Strafford lord kivégzése             1661 Zrínyi: Ne bántsd a magyart,   Vasvári béke
  1643-1715 XIV. Lajos francia király 1643-1727 Isaac Newton           török áfium ellen való orvosság   Zrínyi Miklós halála
  1644 Parlament győzelme Marston Moornál             1664-1670 Szövetkezés a Habsburg abszolutizmus 1678 Thököly Imre áll a bujdosók élére
  1645 Újabb győzelem Naseby-nél               ellen 1681 Országgyűlés Sopronban: Alkotmány
  1648 Westpaliai béke             1670 Zrínyi Péter, Nádasdy Ferenc és Frangepán   helyreállítása
  1648-1653 Fronde harcai               Ferenc kivégzése.Gubernium 1687 Caraffa tábornok vérengzése Eperjesen
  1648 Károly veresége Prestonnál               Ampringen Gáspár vezetésével   Pozsonyi országgyűlés:
  1649 I. Károly kivégzése         1684 Dél-Kínai kikötők megnyitása   protestáns üldözés - gályarabok   Successió törvény
  1651 Act of Navigation           az angol kereskedelem fellendül 1683 Bécs török ostroma, török vereség   Aranybulla ellenállási záradékának
  1653 Lordprotectori alkotmány             1684 Szent Szövetség (Lipót, Sobieski,   eltörlése
  1654-1660 Új északi háború               Velence) 1688 Zrínyi Ilona feladja Munkács várát
  1657-1705 I. Lipót császár             1686 Buda felszabadítása   XIV. Lajos támadása Lipót ellen
  1658 Rajnai szövetség             1690 Török ellentámadás indul   Újszerzeményi bizottság felállítása
  1658 Cromwell halála               Thököly Imre erdélyi fejedelem 1691 Badeni Lajos győzelme Szalánkeménnél
  1660 Stuart restauráció               Szerb menekültek beteleptése   Diploma Leopldium Erdély
  1660-1685 II. Károly angol király             1697 Savoyai Jenő győzelme Zentánál   jogviszonyáról
  1661 XIV. Lajos nagykorú               Tokaji Ferenc hegyaljai felkelése 1701 II. Rákóczi Ferenc elfogása,
  1673 Test Act 1674-1694 Sobieski János lengyel király         1699 Karlócai béke a törökkel   elítélése, szökése
  1679 Habeas Corpus törvény             1705 Országgyűlés Szécsényben: Rákóczi 1703 Brezáni kiáltvány, zászlók küldése
  1679-1684 XIV. Lajos reuniós háborúi               vezérlő fejedelem   A nemesség csatlakozása a felkeléshez
  1683-1699 A török kiűzése Magyarországról             1707 Ónodi országgyűlés: József tónfosztása 1704 Recrudescunt megjelenése
  1685-1688 II. Jakab angol király     1689-1725 Nagy Péter orosz cár       Szerződés Nagy Péter cárral   Rákóczi erdélyi fejedelem
  1688 Declaration of Rights     1700 Nagy Péter veresége Narvánál       Varsóban   Bajor vereség Höchstădnál
    Dicsőséges (vér nélküli) forradalom       XII. Károly svéd királytól     1708 Porosz tervek - Trencsényi csata    
  1688-1702 III. Orániai Vilmos     1703 Szentpétervár megalapítása       Jobbágytörvények. Pestisjárvány kezdete    
  1688-1713 I. Frigyes (1701-től) porosz király     1709 Nagy Péter győzelme Poltavánál     1710 Romhányi csata - vereség    
  1689-1697 Nagy szövetség a franciák ellen             1711 III. Károly trónralépése, Szatmári béke    
  1692 Franciák tengeri veresége               Amnesztia és bujdosás kezdete    
  1701-1714 Spanyol örökösödési háború